fc den bosch foundation

Organisatie & Beleid

BELEIDSPLAN

FC Den Bosch is een club met een rijke historie. Tussen de dromen van de enerverende ‘Panasonic-jaren’ – waarin FC Den Bosch zes jaar achtereen in de top tien van de Eredivisie eindigde – en de werkelijkheid van nu, liggen decennia van vallen en weer opstaan. Sportieve en financiële soliditeit is een langgekoesterde wens. Ook de liefde tussen de club en de stad uitte zich sporadisch in een onvoorwaardelijke omarming. Toch is de verkering nooit verbroken. Soms laaide de liefde heftig op, vaker was en is zij sluimerend

In de stad en in de maatschappij als geheel is in sociaal-cultureel opzicht heel veel veranderd. Een voetbalstadion is daarvan niets minder dan een afspiegeling.
En juist omdat er geen wereld van verschil ligt tussen wat er in een voetbalstadion gebeurt en wat er daarbuiten plaatsheeft, kan de club in tijden van toegenomen ongelijkheid, filterbubbels en gescheiden leefwerelden van groot belang zijn.

Bekijk hier het Beleidsplan 2021-2024

WAARDENVOLLE CLUB

FC Den Bosch gelooft in de positieve, verbindende kracht van sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder. FC Den Bosch gaat in haar (her)nieuw(d)e positionering en bedrijfsvoering uit van het model van de ‘Waardenvolle Club’ van Frank van Eekeren. In dit model neemt publieke en culturele waardencreatie een even belangrijke plaats in als de sportieve en zakelijke aspiraties, die vooral gericht zijn op ‘binnen in het stadion’ en tot voor kort de ‘core business’ van de organisatie vormden. Om de waarde van (de) FC Den Bosch (Foundation) voor haar omgeving te vergroten, is een gerichtheid op die aspecten alleen niet meer genoeg en is het van belang álle waarden integraal als bouwstenen voor de voetbalclub te beschouwen. Een Waardenvolle Club werkt daarom langs vier assen, te weten:
 1. Sportieve waarden; het realiseren van prestaties op het veld
 2. Zakelijke waarden; zonder bedrijfsleven, media en overheden geen topsport
 3. Culturele waarden; ervoor zorgen dat mensen zich thuis voelen bij de club
 4. Maatschappelijke waarden; bijdragen aan het oplossen van vraagstukken in het publieke domein

GOVERNANCE

De Foundation heeft een onafhankelijk bestuur met portefeuille indeling. Het bestuur bestaat uit zes personen met een relevante achtergrond en een elkaar versterkend netwerk. Dit zijn:

Esther vroegh

Voorzitter

Marc Robbers

Penningmeester

bert geerts

Portefeuille Supporters & Stad

Liesbeth Coolen

Samenwerkingen

Het foundationbestuur voert haar taken onbezoldigd uit.

Voor sportliefhebber Esther Vroegh is FC Den Bosch geen onbekend terrein.  Vroegh: “Mijn affiniteit met de club is al dertig jaar een feit. Nog altijd voelt het bijwonen van een thuiswedstrijd als een warm bad. Maar ik ben me ook bewust van het gegeven dat er veel werk aan de winkel is om van FC Den Bosch een solide, toekomstbestendige club te maken met gedegen bestuurlijk, financieel én maatschappelijk beleid. Met ruim 20 jaar ervaring in de advocatuur heb ik veel mensenkennis opgedaan en wil ik, vanuit foundation perspectief, helpen met de maatschappelijke verankering.  De dynamische verhoudingen en ontwikkelingen in de topsport zijn uniek. Maar FC Den Bosch is zoveel meer dan alleen topsport. Mede met de inzet van clubiconen kunnen we  een maatschappelijk discussie op gang helpen brengen over allerlei gewenste en ongewenste gedragingen in de top- en breedtesport die in de hele maatschappij issues zijn. Het gaat uiteindelijk om het doen en in het doen ontstaan kleine wondertjes. In sport train je continue, stapsgewijze verbetering. De foundation wil zo’n hefboom voor gewone mensen zijn. Het idee is het om er lol in te hebben om samen iets moois te maken vanuit een zingevingsperspectief. Met het vizier gericht op aanmoedigen, realiseren en honoreren.”

Marc Robbers: “Mensen zijn intrinsiek gemotiveerd om deel te nemen aan iets dat hen persoonlijk raakt en beweegt. Sport is zoiets. Als sportenthousiasteling weet ik uit eigen ervaring dat passie en betrokkenheid een belangrijke rol spelen om mensen in beweging te krijgen. Mensen voelen zich dan sneller aangetrokken om ergens aan deel te nemen. Ze willen participeren. Met de foundation kunnen we dat potentieel voor zelfmotivatie bij mensen aanboren. De toekomstige mate van leefbaarheid in onze samenleving, ligt in het combineren van sociale inclusie en innovatie. Vernieuwing bloeit op basis van vertrouwen en vertrouwen gedijt bij gelijkheid. Hiervoor is een gemeenschap nodig waarin mensen elkaar stimuleren. Een verrijkende gemeenschap waarin ook de zachte stemmen en andersdenkenden worden gehoord. Een cultuur van saamhorigheid wordt bepaald door een gevoel van veiligheid als basis, daarboven het gevoel van erkenning en behoren tot een groep om uiteindelijk energie en vreugde te kunnen ervaren. Op microniveau wil ik dit in mijn eigen stad en regio graag helpen bewerkstelligen.”

Voor Liesbeth Coolen vormt voetbal een rode draad in haar leven. Coolen: “Na ruim 22 jaar als ondernemer in voornamelijk de recruitment en uitzendbranche, wil ik mijn werk- en levenservaring meer op maatschappelijk vlak inzetten. Zeker nu die mogelijkheid zich voor doet bij de voetbalclub in mijn achtertuin! Bedrijven hebben ambities binnen het maatschappelijke kader. De tijd van alleen stoeltjes, bier en bitterballen verkopen is voorbij. Met de foundation kunnen we veel betekenen voor organisaties en bedrijven door hen te helpen die maatschappelijke ambities te bereiken. Wij willen met hen mee op de maatschappelijke ontdekkingsreis. Ik zie een uitdaging in het creëren van slim partnership waarbij we onze omgeving continue betrekken bij elkaar en in stimulerende, interactieve milieus ideeën uitwisselen en creatieve conversaties (onder)houden. Daar willen wij de voorwaarden voor bieden. Het gaat om het scheppen van een context waarin we in staat kunnen zijn om zinvolle dingen te doen.”

Formele afspraken over onder meer de wijze van besturen, financiën en faciliteiten tussen de FC Den Bosch Foundation en FC Den Bosch BV zijn en worden altijd geformaliseerd in een contractuele vorm. Ook de taak en rolverdelingen tussen bestuurders en medewerkers en de club FC Den Bosch staan en worden helder omschreven. Besluiten worden genotuleerd.

Het bestuur denkt op beleidsniveau mee, controleert en zet haar netwerken actief in om voor structureel financieel draagvlak te zorgen.

Twee keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de Raad van Commissarissen (RvC) van FC Den Bosch en het bestuur van de Foundation. Binnen de RvC van FC Den Bosch wordt het maatschappelijk traject geborgd op het portefeuilleniveau van de voorzitter.

Aan het einde van elk voetbalseizoen wordt verslag gedaan van de door de Foundation gealloceerde activiteiten en projecten en de daarmee samenhangende kosten. Dit verslag wordt gepubliceerd op de websites van de FC Den Bosch Foundation en van FC Den Bosch BV.

De financiële administratie wordt verricht door de penningmeester van het Foundation-bestuur en betalingen worden verricht na autorisatie van de voorzitter. Er wordt prudent omgegaan met middelen van de Foundation. Geld wordt ondergebracht bij de Rabobank (Aaa status) en wordt niet belegd.

DOELSTELLING

Geen podium in de wereld dat zo verbindt als voetbal. In stad en regio zijn wekelijks bijna 30.000 mensen actief rond het voetbalveld. De regio kent zo’n vijftig amateurclubs. Een wedstrijd van FC Den Bosch leidt elke keer weer tot honderden sociale ontmoetingen. Rond voetbal beweegt zich, kortom, het grootste sociale netwerk.
Het doel van de FC Den Bosch Foundation is om de verbindende kracht van FC Den Bosch als community in een groter perspectief te plaatsen binnen de omgeving waar zij onderdeel van is. Dit, door de motor te zijn van de samenwerking mét de omgeving. Zodat deze meer inclusief wordt en zodat talent niet onontdekt blijft.

Om deze doelen te realiseren richt de FC Den Bosch Foundation zich onder meer op drie pijlers:

1: Gezondheid/vitaliteit
De mogelijkheid om te kunnen sporten is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Sporten, met name in verenigingsverband, helpt mensen zich lichamelijk, mentaal, geestelijk en sociaal te ontplooien. Drempels om lid te worden van een sportvereniging of anderszins deel te kunnen nemen aan activiteiten met een sportieve basis in groepsverband, nemen wij weg. Verschillen in inkomens- en vermogenspositie van het gezin of individu, mentale- en fysieke beperkingen of gedragsindicaties mogen nooit een kwetsbaarheid worden en tot uitsluiting leiden. Met behulp van sport-, beweegactiviteiten en partners als het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Special Talents en dankzij projecten als Walking Football en de Open Club, kunnen meer mensen deelnemen. Zo draagt de FC Den Bosch Foundation bij aan een hogere sportparticipatiegraad en daarmee aan een gezonder beweeg- en leefklimaat en meer talentontwikkeling in wijken en buurten van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

2: Inclusiviteit en toegankelijkheid (open club)
Wij verbinden met iedereen. Voor ons staat niemand buitenspel. Het allerbelangrijkste dat de FC Den Bosch Foundation te bieden heeft, is dat ze mensen – jong en oud – de ervaring kan geven dat ze onderdeel zijn van iets gezamenlijks. Dit geldt zowel voor inwoners als voetbalsupporters. Dat vertrouwde (club)gevoel van er écht bij horen. Dat gevoel van ‘ik moet het misschien zélf doen, maar ik hoef het niet alleen te doen’. Gezien, gehoord en gerespecteerd worden, vormt de rode draad. Een gewenste context waarin solidariteit en juist eigen bijdragen centraal staan. Hiervoor stelt de club een Sociaal Preventief Supportersbeleid op waar de FC Den Bosch Foundation een actieve rol vervult om inclusiviteit en toegankelijkheid te borgen. In de Supportersprojecten waarin opleiding, werkgelegenheid en ontwikkeling centraal staat. Het bieden van alternatieven voor jongeren die buitengesloten dreigen te raken.

3: Talentontwikkeling en (arbeids)participatie
Wij verbinden met iedereen. Voor ons staat niemand buitenspel. Het allerbelangrijkste dat de FC Den Bosch Foundation te bieden heeft, is dat ze mensen – jong en oud – de ervaring kan geven dat ze onderdeel zijn van iets gezamenlijks. Dit geldt zowel voor inwoners als voetbalsupporters. Dat vertrouwde (club)gevoel van er écht bij horen. Dat gevoel van ‘ik moet het misschien zélf doen, maar ik hoef het niet alleen te doen’. Gezien, gehoord en gerespecteerd worden, vormt de rode draad. Een gewenste context waarin solidariteit en juist eigen bijdragen centraal staan. Hiervoor stelt de club een Sociaal Preventief Supportersbeleid op waar de FC Den Bosch Foundation een actieve rol vervult om inclusiviteit en toegankelijkheid te borgen. In de Supportersprojecten waarin opleiding, werkgelegenheid en ontwikkeling centraal staat. Het bieden van alternatieven voor jongeren die buitengesloten dreigen te raken.

HET COLLECTIEF IS ONZE KRACHT

Om de waarde van de voetbalclub voor de samenleving (community) te vergroten, realiseert de FC Den Bosch Foundation haar doelstellingen in samenwerking met diverse partners, waaronder FC Den Bosch BV en de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De Foundation wordt bij de uitvoering van activiteiten en projecten ook bijgestaan door de diverse supportersgroeperingen van FC Den Bosch. Waar dat logisch en impact vergrotend is, trekt FC Den Bosch bovendien gezamenlijk op met andere Bossche topclubs, zoals Heroes en Hockey Club Den Bosch. Onder het motto ‘samen voor de stad’ verenigen de profclubs zich op centrale thema’s als inclusiviteit, positieve gezondheid en het tegengaan van eenzaamheid.  

Per voetbalseizoen wordt een activiteitenplan inclusief de bijbehorende financiële begroting opgesteld. Om te zorgen dat de voetbalclub niet wordt overvraagd op thema’s die allemaal van belang zijn, wordt een keuze gemaakt waaraan de FC Den Bosch Foundation een bijdrage wil leveren. Hiervoor is het noodzakelijk om te weten wat er in de samenleving speelt en op welke belangrijke thema’s en uitdagingen gezamenlijk wordt ingezet, nu en in de toekomst. 

Het Foundation-bestuur bepaalt welke activiteiten passen binnen de gestelde maatschappelijke doelen en stelt de definitieve activiteitenjaarkalender vast. Bij de beoordeling voor deelname aan (toekomstige) projecten, worden de volgende criteria gehanteerd:  

 • De activiteiten zijn gericht op ’s-Hertogenbosch en omstreken;
 • De projecten zijn altijd meerjarig;
 • De kracht van FC Den Bosch is zichtbaar op alle fronten;
 • De projecten zijn bij voorkeur mediageniek, omdat zichtbaarheid de impact mee helpt vergroten;
 • Zeker ook gericht op FC Den Bosch supporters (onderdeel plan en uitvoering);
 • Aansluiting op 1 van de 3 pijlers.

STRATEGISCHE ASPIRATIEDOELEN

De FC Den Bosch Foundation wil de Bossche samenleving van positieve impulsen voorzien. Liefst met concrete, effectieve acties en via samenwerkingsverbanden met een duurzaam karakter. Onze Foundation is een organisatie in wording. We gaan voor de korte termijn daarom voor kleine, innovatieve projecten en niet voor de grote schaal. Daarbij haken we graag aan bij de krachten en samenwerkingsverbanden die al in buurten en wijken aanwezig zijn. Door kleinschalige vormen van lokale allianties, kunnen we kort op de bal spelen. Zo kunnen we werkende weg en samen met deze partijen stappen zetten. De evaluatie is een vast onderdeel van het proces. Wat de eerste keer niet werkt, wordt aangepast.

De (midden)lange termijn doelstellingen zijn:

 • Binnen 2 jaar (voor 1 juli 2023) werken wij op basis van de 3 pijlers actief en succesvol samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en de andere sportplatforms  binnen ’s-Hertogenbosch.
 • Binnen 2 jaar is er sprake van een structurele samenwerking met maatschappelijke  partners die zich verbonden voelen met FC Den Bosch. Deze  strategische partnerships  zorgen voor een structurele financiële stroom van  sponsorinkomsten, fondsen en overige subsidies voor de FC Den Bosch Foundation (minimaal 100k per jaar).
 • De FC Den Bosch Foundation is binnen 2 jaar bekend in ’s-Hertogenbosch en omstreken. De projecten zijn impactvol en krijgen veel aandacht. Maatschappelijke  en commerciële organisaties sluiten zich aan bij de Foundation en weten maatschappelijk meerwaarde te creëren. 

STIJL VAN HET HUIS

Het unieke van de FC Den Bosch Foundation is dat in haar projecten en activiteiten niet de problemen van mensen centraal staan, maar juist hun talenten en mogelijkheden en het ontwikkelen en benutten daarvan. Sport is daarbij dé manier om mensen letterlijk in beweging te brengen. Gelijktijdig is het de succesfactor voor sociale inclusie en gelijke kansen voor iedereen.  Dit maakt deelname aantrekkelijk voor veel doelgroepen.
De FC Den Bosch Foundation kan een belangrijke rol spelen bij het herstellen van (zelf)vertrouwen en vitaliteit van mensen. Door mensen anders tegen de dingen aan te laten kijken, kunnen ze weer een ‘ja’ gaan ervaren in plaats van de beperking van ‘nee’.

We maken in de samenleving en samenwerkingsverbanden gebruik van het beeldmerk van FC Den Bosch, de Foundation, de spelers, medewerkers en vrijwilligers van de club, de kleuren blauw en wit, Stadion De Vliert en onze expertise op het gebied van communicatie en sociale media. Deze symbolen en ambassadeurs zetten we in richting trouwe supporters, voor het vinden en binden van andere groepen mensen en inwoners uit de omgeving  waar de club gevestigd is.

De FC Den Bosch Foundation is voorstander van een groot wij, gegroepeerd in kleinere eenheden. We gaan voor een herwaardering van de kleinschaligheid. Het gaat om wat wij mogelijk maken. Om het samen creëren van meerwaarde. Mensen hebben zelf de meeste middelen. Wij hoeven mensen met dezelfde interesses en uitdagingen slechts bij elkaar te zetten. Gemiddeld heeft iemand een stuk of vijf vrienden binnen elke netwerkgroep waarin hij/zij zich begeeft (familie, vrienden, collega’s, FC, amateurclub, buurt, je school – of die van de kinderen –  et cetera). En gemiddeld beweegt iemand zich binnen vier netwerkgroepjes. Dat betekent dat iedere supporter of persoon met wie de FC Den Bosch Foundation via haar activiteiten in contact komt, wordt beïnvloed door ongeveer 20 personen. Die mensen staan weer in verbinding met hun groepen en zo bestrijken we, voor we het weten en met elkaar, een heel umfelt

WORD VRIEND

Draagt u de FC Den Bosch Foundation een warm hart toe? Voor een bijdrage vanaf €250,- bent u een heel seizoen lang als ‘Vriend’ aan de foundation verbonden.