Naar aanleiding van de aankondiging van gemeente ’s-Hertogenbosch om het Blue White Home te sluiten en het naastgelegen plein op te schonen hebben er afgelopen week vanuit de club diverse gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de gemeente enerzijds en met een afvaardiging van Stichting Met Heel Mijn Hart anderzijds. Doel van de gesprekken is om het vervolg van de beslissing om het supportershome te sluiten in goede banen te leiden, in het belang van de vele welwillende supporters van FC Den Bosch. De club is zich bewust van het feit dat dit een zware en ingrijpende maatregel is die veel impact heeft en beseft dat dit gepaard gaat met teleurstelling bij supporters die de club al jarenlang door dik en dun steunen.

De misstanden die in en vanuit het Blue White Home zijn geconstateerd door gemeente, politie en justitie, in combinatie met diverse heftige wanordelijkheden tijdens de afgelopen jaren, hebben partijen er toe genoopt om maatregelen te nemen. De gebeurtenissen rond het duel tegen FC Dordrecht op vrijdag 5 mei waren hierbij de spreekwoordelijke druppel.

FC Den Bosch en Stichting Met Heel Mijn Hart willen zich met de betrokken partijen de komende periode met name inzetten voor de vele welwillende supporters en zorgen dat hen een passend alternatief wordt geboden, zodat zij rond de thuiswedstrijden van FC Den Bosch een plek hebben om iets te eten en te drinken en om samen te komen. Gesprekken hierover vinden plaats, zodat deze alternatieve locatie, die onder aansturing komt van de club, bij de start van het nieuwe seizoen is gerealiseerd. Nadere berichtgeving hierover volgt op korte termijn.

Oosttribune
Deze week heeft er tevens een onafhankelijke keuring van de oosttribune plaatsgevonden. Indien blijkt dat de tribune op basis van technische en bouwkundige redenen wordt afgekeurd, dan zal FC Den Bosch deze beslissing respecteren. De veiligheid van supporters in het stadion staat centraal en mag nooit in het geding komen. Seizoenkaarthouders wordt een passend alternatief geboden mocht de tribune daadwerkelijk worden afgekeurd.

Op de achtergrond wordt met de gemeente en de Bossche Investerings Maatschappij (BIM) uitvoerig gesproken over toekomstige oplossingen, verbouwingen en ontwikkelingen van de oosttribune. Insteek van de betrokken partijen is om op korte termijn een convenant te tekenen dat er toe leidt dat, ongeacht het al dan niet afkeuren van de tribune, er binnen afzienbare termijn een nieuwe oosttribune wordt gebouwd die voldoet aan alle eigentijdse wensen en eisen op het gebied van hospitality en veiligheid. De gemeente heeft de toezegging gedaan dat dit convenant er gaat komen en dat vervolggesprekken hierover binnenkort zullen plaatsvinden. Een veilige, gastvrije en publieksvriendelijke ontvangst van stadionbezoekers is het voornaamste uitgangspunt. FC Den Bosch zal de aan de club gelieerde supportersorganen op de hoogte houden van de stand van zaken en hen te zijner tijd betrekken bij de ontwikkelingen.

Teleurstelling en commotie
De clubleiding van FC Den Bosch betreurt de commotie die onder supporters is ontstaan naar aanleiding van het genomen besluit om het supportershome te sluiten.

Het is in de eerder verschenen berichtgeving geenszins de bedoeling geweest om supporters op de M-side over één kam te scheren. Als deze indruk wel is gewekt, biedt de club hiervoor haar oprechte excuses aan. FC Den Bosch realiseert zich terdege dat slechts een kleine groep voor onrust zorgt en dat het overgrote deel van de fans uitsluitend goede intenties heeft en achter de club staat.

Wel is FC Den Bosch vastberaden om de weg naar boven verder in te zetten. Gemeente, politie, club en vele betrokken fans willen af van het negatieve imago dat de club op supportersvlak achtervolgt en de schade die daarmee wordt berokkend. Vanuit die invalshoek vragen we ondanks de teleurstelling ook om begrip voor de situatie, in het belang van de toekomst van de club.