Maandagavond vond voor circa 80-100 supporters een nieuwe editie van het ‘Vragenuurtje’ plaats in Stadion De Vliert. Het Vragenuurtje wordt periodiek in samenwerking met Supportersclub FC Den Bosch georganiseerd. Namens de club namen deze avond algemeen directeur Paul van der Kraan en trainer/coach Wil Boessen in het panel plaats. De avond werd afgetrapt door spreekstalmeester Hans van den Heuvel die de aanwezige supporters bedankte voor de grote opkomst en hen het allerbeste voor 2018 wenste.

Verhuizing supporters
Paul van der Kraan opende vervolgens namens de club eveneens met de beste wensen voor het nieuwe kalenderjaar. Vervolgens ging hij in op het onderwerp dat de gemoederen sinds eind december bij de Bossche achterban bezighoudt: de verhuizing van seizoenkaarthouders van de hoofdtribune naar de zuidtribune. Paul legde vanuit clubperspectief uit waarom de verhuizing plaatsvindt. Hij ging hierbij in op de incidenten die tijdens de eerste seizoenhelft hebben plaatsgevonden en lichtte daarbij met name de gebeurtenissen rond het duel met Fortuna Sittard uit. Van diverse opstootjes op de tribune, het plaatsnemen op sponsorstoelen en het taalgebruik, tot het belagen van gasten van de tegenstander en een supporter die het veld heeft betreden. Paul gaf aan dat de schade die de club keer op keer lijdt aanzienlijk is, zowel op commercieel vlak als in de vorm van boetes en straffen vanuit de KNVB. Diverse sponsors en supporters hebben de club de rug toegekeerd en de club hangt een duel zonder publiek en een boete boven het hoofd. In zijn beleving had de club afgelopen zomer, na het sluiten van de oosttribune niet de optie om zitting te nemen op de hoofdtribune moeten aanbieden. Paul toont uitgebreid begrip voor de vele reacties die de club per mail en brief heeft ontvangen. Hij begrijpt dat zij als welwillende supporters niet over een kam geschoren willen worden, maar licht de aanwezigen toe dat de club uitsluitend generiek de beslissingen kan nemen om vakken te verhuizen. Bij uitzonderingen op de regel komt de club juridisch zwak te staan, hoe zeer de club dat ook betreurt voor de vele zich keurig gedragende supporters. Paul noemt het een klassiek geval waarbij de goeden moeten lijden onder de kwaden. Hij vervolgt met de melding dat niets doen niet langer een optie is.

De club ontving de afgelopen weken geregeld de vraag waarom niet de raddraaiers worden opgepakt. Ook vanavond werd deze vraag gesteld. Paul lichtte toe dat de club alles in het werk stelt om raddraaiers op te pakken. Meerdere supporters die zich hebben misdragen zijn reeds opgepakt. Het is echter wachten tot het opnieuw misgaat als de situatie op de hoofdtribune ongewijzigd blijft. Paul benadrukt nogmaals dat er meerdere incidenten gedurende de eerste helft van het seizoen hebben plaatsgevonden. Achteraf straffen is achter de muziek aanlopen.

Diverse supporters benadrukken dat er ook supporters zijn die de club in de gracht hebben geholpen, dat Fortuna-spelers hebben uitgedaagd en dat de club haar eigen veiligheidsbeleid onvoldoende uitvoert. Paul geeft aan dat er intern kritisch in de spiegel wordt gekeken en benadrukt dat supporters ook de hand in eigen boezem moeten steken en moeten inzien dat het zo niet langer kan. De gederfde inkomsten en boetes zijn enorm.

Categorie 1
Paul vervolgt zijn verhaal met de melding dat FC Den Bosch, naar aanleiding van de meest recente meting van het financieel ranking systeem, wordt ingedeeld in categorie 1 van het KNVB-licentiesysteem. Paul licht toe dat de sportief magere seizoenen hebben geleid tot een daling in sponsor- en ticketinginkomsten. Daar komt bij dat de vele directiewisselingen hebben gezorgd voor een gebrek aan continuïteit binnen de organisatie. Tot slot hebben de verhuizingen van de supporters na de sluiting van de oosttribune eveneens hun sporen nagelaten. Dit heeft geleid tot gederfde inkomsten en onvoorziene kosten. Het gat bedraagt enkele tonnen. Paul spreekt de belofte uit dat de organisatie er alles aan doet om de tekorten beperkt te houden en sluit met de positieve melding af dat de huidige sportieve resultaten de laatste tijd hebben gezorgd voor een impuls aan sponsor- en ticketinginkomsten.

Stadionontwikkeling
Paul heeft vanavond eveneens stil gestaan bij de doorontwikkeling van Stadion De Vliert. Vanuit de zaal volgt een cynische reactie die Paul zich kan voorstellen. Hij geeft aan in 1994 ook al met de doorontwikkeling van Stadion De Vliert aan de slag te zijn gegaan, waarbij er sindsdien nauwelijks progressie is geboekt. Het is teleurstellend dat de tribune waar de meest trouwe supporters zaten nog altijd niet is vernieuwd. Toch wil Paul benadrukken dat het de aandacht heeft vanuit de club en dat er binnen de nieuwe plannen ruimte is opgenomen voor een nieuw supportershome. Op de vraag vanuit supporters wat de tijdsplanning is antwoordt Paul dat dit vooralsnog lastig in te schatten is. Het gaat om een investering van vele miljoenen, het wijzigen van het bestemmingsplan en vele zaken meer. Als de wind meezit zou de schop over twee seizoenen in de grond kunnen. De club blijft nadrukkelijk in gesprek met alle betrokken partijen.

Zuidtribune
Diverse supporters stelden vragen over het nieuwe onderkomen op de zuidtribune qua prijsstelling, fanzone en veiligheid. Paul gaf aan dat de club richting supporters die al op de zuidtribune zaten eveneens een brief heeft gestuurd. Hen wordt de mogelijkheid geboden om van de zuidtribune naar de noordtribune te verhuizen, waar meerdere gezinnen met kinderen reeds gebruik van hebben gemaakt. Qua prijsstelling verandert er niets, aangezien de supporters die op de oosttribune zaten zonder prijsverhoging op de eretribune konden plaatsnemen en de zuidtribune hetzelfde prijstarief kent als de oosttribune vanuit het seizoenkaartconcept ‘Pay Per Point’. De vangnetten blijven gehandhaafd. Paul geeft aan dat de club op zuid voornemens is om stappen te zetten. De club wil op den duur een staantribune creëren, maar is hierbij mede afhankelijk van de beschikbare middelen, omdat de ombouw inclusief valhekken een forse investering met zich meebrengt. In de toekomst dienen er ook verbeterde supportersfaciliteiten te komen.

Wil Boessen
Na Paul van der Kraan werd Wil Boessen geïntroduceerd. Dit werd met luid applaus ontvangen. Spreekstalmeester Hans gaf aan dat het tijdens de voorgaande ‘Vragenuurtjes’ geregeld over de matige sportieve prestaties ging, waar er nu door het publiek enthousiast op het vertoonde spel en de stand op de ranglijst wordt gereageerd. Wil neemt de woorden en het applaus hartelijk in ontvangst en geeft aan de emotie binnen de club fantastisch te vinden. Zowel op de werkvloer en binnen de spelersgroep, als bij de vele betrokken supporters. Gezamenlijk hebben we één doel en dat is de club verder brengen en de potentie die er is benutten. Iedereen heeft daarbij zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Wil geeft aan dat te lang bij het verleden stil staan niet tot nieuwe ontwikkelingen leidt en dat Paul onmogelijk kan worden aangekeken op wat eventuele voorgangers hebben gedaan. Wil geniet van de aanwezige passie en geeft aan er alles aan te gaan doen met zijn team om de play-offs te halen. Ook dit leidt tot applaus bij de aanwezige supporters.

Op de vragen vanuit de zaal gaf de Bossche oefenmeester uitgebreid antwoord. Zo gaf hij aan dat de samenwerkingen met externe partners, zoals Juventus, prima zijn, mits de aangeboden spelers van direct toegevoegde waarde zijn. De spelers moeten er staan en uiteindelijk niet de ontwikkeling van individuele spelers of talent in de weg staan. Bovendien hebben de spelers vanuit hun culturele achtergrond vaak meer begeleiding nodig. Zowel op het veld als daarbuiten.

Wil is verder nog uitgebreid ingegaan op de speelwijze die gedurende de eerste seizoenhelft is bijgeschaafd, de keuzes die hij in de spits heeft gemaakt, de mutaties die de club in de winterstop heeft ondergaan en de blessures binnen de groep. Bart Biemans, Luuk Brouwers, Giorgio Siani, Jordy van der Winden en Mattias Andersson zitten weer bij de selectie, waarbij Wil benadrukt dat het in enkele gevallen om trainingsfit gaat. Wil geeft aan dat hij het jammer vindt dat hij afscheid van spelers heeft moeten nemen, met als gevolg dat de linksbackpositie intern moet worden opgevangen. Toch benadrukt hij ook dat hij als trainer het lef moet tonen om door te ontwikkelen. Ook vindt hij het zijn taak om spelers die minder uitzicht hebben op speelminuten of vastlopen in hun ontwikkeling te helpen aan een nieuwe werkgever. De Bossche trainer is content met het feit dat er vele jonge talenten langdurig vastliggen en dat zijn groep voor komend seizoen al circa 18 spelers telt. Dat betekent dat we stappen kunnen zetten. “Tenzij ze gaan”, volgt er vanuit de zaal. Iets dat Wil Boessen beaamt, maar inherent aan topsport vindt. Er zijn altijd grotere vissen in de zee. Daar moeten we niet bang voor zijn, het kan de club op financieel vlak ook verder helpen.

De vele aanwezige supporters toonden vanuit hun betrokkenheid en binding met de club geregeld hun emoties op de uitspraken en toelichting die met name Paul namens de club tijdens het Vragenuurtje gaf. Deze emoties stonden soms haaks op de beslissingen die de club heeft genomen, met name op het gebied van de verhuizing van seizoenkaarthouders. Enkele stevige discussies waren het gevolg. Ondanks een verschil van inzichten en de zichtbare teleurstellingen vonden de gesprekken in een respectvolle sfeer plaats. De club kan in veel gevallen begrip opbrengen voor het feit dat supporters voor hun belangen zijn opgekomen, maar blijft bij haar standpunt dat er maatregelen genomen moeten worden, omdat op de huidige voet verder gaan de club in het gedrang brengt.

Het eerstvolgende Vragenuurtje zal in samenwerking met Supportersclub FC Den Bosch over enkele maanden worden ingepland. Meer informatie volgt.

FC Den Bosch hervat de competitie aanstaande vrijdag (12 januari), in eigen huis, tegen Almere City FC. Beide ploegen verschijnen die avond om 20.00 uur aan de aftrap in Stadion De Vliert.

Met heel mijn hart!