FC DEN BOSCH ZOEKT DRIE BESTUURSLEDEN VOOR DE FC DEN BOSCH FOUNDATION

  • Profiel voorzitter
  • Profiel economisch/financieel (tevens penningmeester)
  • Profiel commercieel

ONZE CLUB
FC Den Bosch speelt sinds haar oprichting in 1965 betaald voetbal. Dit gebeurt wisselend in de hoogste en één na hoogste divisie. Het bestaan van FC Den Bosch als betaaldvoetbalorganisatie is er één van vallen en opstaan. De relatie tussen FC Den Bosch en de stad is als een sluimerende liefde. Soms oplaaiend, veel vaker sudderend, wel altijd meelevend. Stadion De Vliert is de thuishaven van de club en het sportieve middelpunt van de provinciehoofdstad.
De impact van de club op de Bossche samenleving is groter dan de uitslag op het veld en de stand op de ranglijst. Buiten het stadion leven er veel meer mensen met FC Den Bosch mee dan er bij de wedstrijden aanwezig zijn. De Bossche supporter laat zich typeren door zijn stevig kritische houding, maar is met heel zijn hart ook trouw. Daar ligt ook het draagvlak voor de club in een stad waar zoveel meer te beleven valt dan een potje voetbal.

De Stichting FC Den Bosch Foundation is in 2015 opgericht vanuit de ambitie om de bindende en wervende kracht van FC Den Bosch en het voetbal te benutten voor het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de maatschappelijke opgaven van de stad. Het voetbal als platform voor meer dan voetbal.

Bij FC Den Bosch trachten we op professionele wijze gestalte te geven aan een tweetal idealen: talentontwikkeling en inclusiviteit. Dat doen wij door voetbaltalent op te leiden in de FC Den Bosch B.V.  en het ontplooien van maatschappelijke initiatieven via de
FC Den Bosch Foundation.

De FC Den Bosch Foundation wil haar impact op de ons omringende samenleving vergroten en écht meerwaarde creëren voor mensen. Voetbal kan mensen de ervaring geven dat ze onderdeel zijn van iets gezamenlijks. Gezien en gewaardeerd worden is bij ons de rode draad. Dat vertrouwde clubgevoel van we horen er écht bij  is het allerbelangrijkste dat we als club en foundation te bieden hebben.

De FC Den Bosch Foundation wil met concrete acties en activiteiten een merkbare bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven binnen de Bossche samenleving en binnen de regio. Met meer dan voetbal alleen, willen wij een breed publiek in verbinding brengen met de club en met elkaar. We willen dit realiseren met een diversiteit aan maatschappelijke programma’s, activiteiten, informatievoorziening en evenementen binnen en buiten het stadion. Waarbij we intensief samen willen werken met onze achterban, de lokale overheid, het bedrijfsleven, de nationale voetbalbond (KNVB) en maatschappelijke instanties.

GOVERNANCE
Stichting FC Den Bosch Foundation kent een stichtingsbestuur dat bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op het functioneren van de foundation. Zij doet dit op actieve wijze, zowel anticiperend, in dialoog, als reflecterend op beslissingen. Het bestuur kent een aantal vaste onderwerpen die tot het toezicht behoren, zoals: realisatie van strategie en doelen en financieel beheer. Het stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de foundation.

ALGEMEEN PROFIEL BESTUURSLEDEN
Het Stichtingsbestuur FC Den Bosch Foundation streeft naar een evenwichtige spreiding van deskundigheden onder de bestuursleden. Deze strekken zich uit over verschillende gebieden te weten: kennis en ervaring op het terrein van top- en/of breedtesport, educatie, politiek, cultuur, bedrijfsleven, communicatie, financiën en openbaar bestuur.
Kandidaten beschikken derhalve over de kennis, vaardigheden en het netwerk om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan zowel de doorontwikkeling en het dagelijks functioneren van de Foundation.

Het bestuur is op zoek naar inspirerende personen met een passend denk- en werkniveau die affiniteit hebben met de bestaansreden en doelen van de FC Den Bosch Foundation. Personen met een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand, met kennis en inzicht van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van een zich ontwikkelende non-profit organisatie. Wij zoeken personen die om kunnen gaan met een grote mate van diversiteit aan stakeholders en doelgroepen. Personen die zich als ambassadeur voor de FC Den Bosch Foundation willen inzetten en die een actieve bijdrage willen leveren aan het verbinden van sponsors en partners aan de foundation. Een onafhankelijke opstelling is noodzakelijk om de directie en Raad van Commissarissen van FC Den Bosch kritisch, maar constructief te bevragen op beleid en beslissingen. De foundation wil via haar bestuurders, waar mogelijk, ook haar netwerk verbreden.


FUNCTIEPROFIEL BESTUURSVOORZITTER FC DEN BOSCH FOUNDATION

De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur. Hij is, samen met de andere bestuursleden, verantwoordelijk voor het functioneren van de stichting en de uitvoering van de visie van deze (vrijwilligers)organisatie.

Met de ambitie om op termijn duurzaam een bredere afspiegeling van de samenleving te betrekken, is het noodzakelijk om de FC Den Bosch Foundation de komende jaren te verankeren in de ons omringende samenleving. Dit vereist een voorzitter met doorzettingsvermogen én verstand van zaken. Een voorzitter die met heel zijn hart van de sport en de stad houdt. We zijn op zoek naar een enthousiasmerende, energieke voorzitter. Een voorzitter bij wie mensen altijd centraal staan. Iemand die op natuurlijke wijze verbindt en op maatschappelijk gebied zijn sporen heeft verdiend, heeft een streepje voor. Onze voorzitter is in staat om op verschillende niveaus te communiceren. Niet alleen intellectueel, maar ook emotioneel. Want hij begrijpt dat emotie en betrokkenheid een belangrijke plaats innemen. Het is iemand die in staat is behoeften van stakeholders en doelgroepen te (h)erkennen. Onze voorzitter leeft met zijn voelsprieten uit. Als leider is hij vooral een netwerker en zorgt hij voor visie.
Onze voorzitter is het boegbeeld van de FC Den Bosch Foundation. Iemand met wie mensen zich gemakkelijk kunnen identificeren. Hij is een sterke en verbindende factor tussen alle partijen met wie de foundation te maken heeft en te maken krijgt. Zowel intern als extern (media) profileert hij de foundation op een wijze die past bij de club.

FUNCTIEPROFIEL FINANCIEEL (PENNINGMEESTER)
Binnen het bestuur van de FC Den Bosch Foundation is het bestuurslid ‘penningmeester’ verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de foundation. De penningmeester doet het financieel beheer en zoekt (mede) de financiële middelen. Hij vertaalt beleid in geld. Onze penningmeester heeft een scherp financieel inzicht en is in staat hierop in bedrijfseconomische zin te sturen. Zijn taken zijn gericht op het op orde houden van de cijfers, verslagen en overzichten, de belastingaangiftes en het beheer van de bankrekening.

 

FUNCTIEPROFIEL COMMERCIEEL/MARKETING

Het bestuurslid met de portefeuille ‘commercieel’ heeft ruime ervaring opgedaan in een commerciële setting/bedrijfsleven en heeft, bij voorkeur, kennis van purpose driven marketing. Hij signaleert en beoordeelt externe kansen en ontwikkelingen die relevant zijn voor de fondsenwervende doelstellingen van de foundation. Hij legt relaties met relevante partners binnen zijn netwerk in de bedrijfsmatige sector. Tevens bedrijft hij lobbying richting new business, politiek en andere relevante belangenorganisaties voor participatie in (de projecten van) de foundation. Met voorwaartse kracht vertaalt hij de kansen die hieruit voortvloeien  in aansprekende en kansrijke MVO proposities, waarmee de (commerciële) medewerkers van voetbalclub en foundation, en de bestuursleden van de foundation, de boer op kunnen. Een actuele kennis/netwerk van/in het sponsornetwerk van FC Den Bosch is een pré.

INZET
Leden van het stichtingsbestuur worden benoemd op basis van coöptatie en voor onbepaalde tijd. Het bestuur vergadert viermaal per jaar (einde dag); incidenteel, indien de actualiteit daar om vraagt, worden extra bijeenkomsten gepland. Voor bestuursleden geldt geen vacatieregeling. Eventuele onkosten worden wel vergoed.

PROCEDURE EN PLANNING

Voor alle vacante posities is de beoogde aanstelling zo snel mogelijk, waarbij wij streven naar een warme overdracht. De sluitingstermijn voor reacties is 10 februari 2021. De gesprekken met de selectiecommissie vinden aansluitend plaats.

Gezien de wens van FC Den Bosch om er voor alle Bosschenaren en Brabanders te zijn, streeft het bestuur naar een zo divers mogelijke samenstelling. Iedereen die zichzelf herkent in één van de bovenstaande profielen wordt van harte uitgenodigd om te solliciteren.

Overal waar in bovenstaande tekst ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ worden gelezen.

Heeft u belangstelling voor één van de vacatures? Aarzelt u dan niet deze kenbaar te maken! Uw motivatie(brief) met cv kunt u mailen naar: e.bal@fcdenbosch.nl.
Heeft u vragen over bovenstaande vacatures of heeft u behoefte aan meer informatie en/of contact met huidige bestuurders? Dan kunt u dit eveneens via bovenstaand e-mailadres kenbaar maken of via het algemene nummer van FC Den Bosch (073-6464700) contact opnemen met Ester Bal (contactpersoon foundation) en/of Rob Almering. Laatstgenoemde heeft als algemeen directeur van FC Den Bosch B.V. zitting in het bestuur van de FC Den Bosch Foundation.