SUPPORTERSBELEID

Het hernieuwde supportersbeleid

BELEID CLUB & SUPPORTERS

Graag delen wij met alle mensen in- en rondom FC Den Bosch die als supporter of als professional wedstrijden van FC Den Bosch (willen) bijwonen in Stadion De Vliert en/of in voetbalstadions elders in het land. Via het SPS wil FC Den Bosch in contact met supporters(groepen) en een sterke, wederkerige band creëren tussen de FC Den Bosch organisatie, spelers en supporters. Lees hier wat het SPS inhoudt.

Download hier het supportersbeleid in PDF-formaat 
Download hier het SPS in PDF-formaat 

TERMIJNEN

Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie en/of het openbaar ministerie aan de KNVB wordt gemeld terzake van voetbalgerelateerd wangedrag, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijden worden verstaan, zal door de KNVB worden uitgesloten van het bezoek aan voetbalstadions. De KNVB zal de desbetreffende personen stadionverboden opleggen overeenkomstig de hieronder weergegeven termijnen. De KNVB hanteert het uitgangspunt dat de genoemde termijnen onvoorwaardelijk gelden. Desalniettemin kunnen de door de KNVB opgelegde termijnen bestaan uit een voorwaardelijk en een onvoorwaardelijk deel.

Indien de in de Richtlijn termijn stadionverbod weergegeven gedragingen gericht zijn tegen onder meer spelers, trainers, coaches, (assistent-)scheidsrechters, personen die belast zijn met de ordehandhaving, waarnemers, de stadiondirecties en/of de clubbesturen kan de genoemde termijn worden verdubbeld.

Indien een persoon zich voor het eerst niet kan identificeren ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd, een zogenaamde ‘first-offender’, legt de KNVB de termijn van 3 maanden geheel voorwaardelijk op.

Indien sprake is van recidive, dat wil zeggen indien een persoon niet voor het eerst aan de KNVB wordt gemeld terzake een hieronder genoemde delictsomschrijving, kan de in de Richtlijn termijn stadionverbod genoemde termijn worden verdubbeld. Bij recidive van de zwaarste feiten (20 jaar) kan een levenslang stadionverbod worden opgelegd.

INLEVEREN PASFOTO

Indien aan een persoon een stadionverbod wordt aangezegd is deze persoon verplicht om binnen zes weken een goed gelijkende, recente pasfoto ter beschikking te stellen aan de KNVB, zodat op een behoorlijke naleving van het stadionverbod kan worden toegezien. Indien niet of niet tijdig aan deze verplichting wordt voldaan, dan wordt de termijn van het stadionverbod verdubbeld. De pasfoto wordt 3 jaar na afloop van het opgelegde stadionverbod vernietigd. De KNVB kan de stadionverbodhouder gedurende de looptijd van het opgelegde stadionverbod verzoeken om iedere 5 jaar een nieuwe recente pasfoto te verstrekken.

BOETES

Indien een stadionverbod van tenminste 12 maanden wordt opgelegd, zal tevens (overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.3 van de standaardvoorwaarden van de KNVB) een boete worden opgelegd:

– voor personen in de leeftijdscategorie vanaf 12 tot 16 jaar bedraagt de geldboete € 100,-;
– voor personen in de leeftijdscategorie vanaf 16 tot 18 jaar bedraagt de geldboete € 250,-;
– voor personen vanaf 18 jaar bedraagt de geldboete € 450,-.

Indien sprake is van overtreding van een opgelegd stadionverbod wordt voor de eerste overtreding een boete opgelegd van € 900,-, voor de tweede overtreding een boete van € 1500,- en voor de derde en elke navolgende overtreding een geldboete van € 2000,-.

ALTERNATIEVE TRAJECTEN

In de afgelopen seizoenen hebben de clubs de commissie stadionverboden van de KNVB met grote regelmaat verzocht een onvoorwaardelijk opgelegd stadionverbod om te zetten in een voorwaardelijk verbod. In ruil hiervoor dient de supporter een aantal uren onbetaalde arbeid te verrichten ten behoeve van de club. Hoewel de KNVB positief stond en staat ten opzichte van dergelijke verzoeken, blijkt dat grote verschillen bestaan in de door de clubs aan hun supporters aangeboden alternatieven.

Teneinde aan deze situatie een einde te maken heeft de KNVB een aantal ‘spelregels’ opgesteld.

1. De derde kolom van de Richtlijn termijn stadionverbod geeft de marges weer die in acht moeten worden genomen teneinde supporters een individueel, op de persoon gericht, alternatief traject aan te bieden. Een voorstel van een club aan de commissie stadionverboden zal niet in behandeling worden genomen als het voorstel tot een alternatief traject niet tenminste het bij de gepleegde gedraging behorende minimum aantal uren beslaat.

Indien een supporter zich aan meerdere gedragingen schuldig heeft gemaakt, wordt het bij de desbetreffende gedragingen behorende minimum aantal uren bij elkaar opgeteld.

2. Voor gedragingen tot en met 9 maanden kan de club de commissie stadionverboden direct verzoeken om omzetting van een onvoorwaardelijk verbod in een deels voorwaardelijk verbod. Gedragingen waarop een onvoorwaardelijk verbod van 12 maanden of langer staat worden door de commissie stadionverboden niet eerder in behandeling genomen dan nadat
de desbetreffende supporter tenminste een kwart van zijn onvoorwaardelijke stadionverbod erop heeft zitten.

3. De desbetreffende club is verantwoordelijk voor de effectuering van het alternatieve traject. Eerst nadat de club de commissie er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat de supporter het alternatieve traject met goed gevolg heeft doorlopen, zal de commissie het verzoek tot omzetting in behandeling nemen (en kan de omzetting als zodanig gestalte krijgen).

4. De omzetting van een onvoorwaardelijk verbod in een deels voorwaardelijk verbod heeft geen gevolgen voor de aan de supporter opgelegde geldboete of de verplichting om een pasfoto in te leveren. Omzetting naar een voorwaardelijke stadionverbod zal alsdan niet eerder geschieden dan nadat de supporter een pasfoto heeft ingeleverd conform de voorwaarden zoals opgenomen in het deurwaardersexploot. De supporter blijft de opgelegde geldboete aan de KNVB verschuldigd. Eerst nadat de supporter de geldboete aan de KNVB heeft voldaan dan wel een betalingsregeling met de deurwaarder is overeengekomen, kan de omzetting als zodanig gestalte krijgen. Voor verzoeken die betrekking hebben op stadionverboden tot en met 9 maanden geldt dat eerst tot omzetting zal worden overgegaan indien de desbetreffende supporter de explootkosten aan de KNVB heeft voldaan. Mocht een supporter een betalingsregeling zijn overeengekomen, dan hoeft dit niet aan omzetting van het onvoorwaardelijke verbod in een voorwaardelijk verbod in de weg te staan. Echter, indien de supporter zijn regeling niet nakomt dan zal de gehele periode van het voorwaardelijke verbod alsnog onvoorwaardelijk worden opgelegd.

5. De supporter, die zich gedurende de looptijd van zijn stadionverbod dan wel binnen 3 jaar na afloop van zijn stadionverbod, wederom schuldig maakt aan een van de in de Richtlijn opgenomen gedragingen, komt niet in aanmerking voor deelname aan een alternatief traject.

6. Supporters, aan wie een onvoorwaardelijke stadionverbod van (totaal) 48 maanden of meer is opgelegd, komen niet in aanmerking voor deelname aan een alternatief traject.